Drobečková navigace

Úvod > Jak se stát klientem

Jak se stát klientem

Spojíte se s vedením Domova, osobně nebo telefonicky a vyžádáte si formulář Vyjádření Lékaře a Žádost o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Kontaktními osobami jsou sociální pracovnice Bc. Hana Chlebcová, mobil +420 607 040 189 a Mgr. Olga Dacková, mobil: +420 734 864 139, email: socialni@domovcheb.cz, případně ředitelka zařízení nebo její zástupkyně.

 • Doporučujeme Vám si předem telefonicky domluvit návštěvu, mobil: +420 607 040 189 nebo +420 734 864 139
 • Vyplněnou žádost, včetně vyjádření Vašeho praktického lékaře (tiskopis pro lékaře je součástí žádosti), odešlete nebo osobně přineste zpět naší sociální pracovnici.
 • Po domluvě s žadatelem bude provedeno sociální šetření v místě, kde se žadatel zdržuje. Žádost bude posouzena z pohledu sociálního a zdravotního s cílem zjistit, zda žadatel spadá do okruhu osob, kterým je poskytována služba domova pro seniory. V případě, že žadatel spadá do cílové skupiny Domova a Domov má plnou kapacitu, bude žádost zařazena do evidence žadatelů. V opačném případě bude žádost vrácena nebo vyřazena (po domluvě s žadatelem). 
 • Po uvolnění kapacity sociální pracovnice osloví žadatele, zda nadále trvá jeho zájem o poskytnutí služby v našem Domově a v kladném případě s ním (nebo osobou blízkou) domluví podmínky přestěhování do Domova a uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby (dále jen "smlouva").
 • Smlouvu uzavírá s klientem ředitelka zařízení, jako statutární zástupce organizace.
 • Pokud jste neměli možnost se s naším Domovem pro seniory seznámit ještě před podáním své žádosti, nabízíme Vám možnost návštěvy nyní. Rádi Vám i Vašim rodinným příslušníkům podáme potřebné informace o námi poskytovaných službách a životě v Domově s možností prohlídky celého objektu zařízení.

Vyhověno může být pouze žadatelům, kteří patří do okruhu osob, pro které jsou naše služby určeny, tzv. cílová skupina:

Senioři

Naše služba je určena osobám od 60 let věku.

Jedná se o osoby , které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pravidelné pomoci jiné fyzické osoby zejména v oblastech osobní hygieny, zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, samostatného pohybu, zajištění stravování, péče o domácnost, zajištění kontaktu se společenským prostředím, seberealizace, péče o zdraví a bezpečí, uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, kdy není možné péči zajistit jinak než pobytovou formou sociální služby.

Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí (od 60 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Domov může odmítnout uzavřít Smlouvu pokud:

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá, a to i s ohledem na vymezení osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby,
 • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí naší sociální služby
  1. zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  2. zájemce není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
  3. chování zájemce by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • zájemci, který žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Co je možné / vhodné si vzít s sebou do Domova?

 1. Po dohodě s vedením zařízení je možné vybavit si pokoj vlastním nábytkem v přiměřeném množství tak, aby nebránil pohybu v pokoji a poskytování činností personálem (nábytek musí být čistý).
  Netýká se: kuchyňské linky, sporáku, lednice, pračky a lůžka (jsou součástí vybavení Domova).
  Dále je možné mít na pokoji vlastní televizor, případně i drobné elektrospotřebiče (veškeré elektrospotřebiče musí být v záruční lhůtě nebo musí mít provedenou elektro revizi), křeslo, obrázky, poličku, botník, květiny, ošacení v přiměřeném množství a další věci osobního charakteru, které potřebujete ke spokojenému životu.
  V případě, že nebudete mít své vlastní bytové vybavení, nebo jen částečné, můžeme Vám poskytnout k trvalému užívání vybavení Domova.
 2. Nezapomeňte na osobní doklady a další dokumenty, léky, zdravotní a kompenzační pomůcky.