Drobečková navigace

Úvod > Jak se stát klientem

Jak se stát klientem

Spojíte se s vedením Domova, osobně nebo telefonicky a vyžádáte si formulář Vyjádření Lékaře a Žádost o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Kontaktními osobami jsou sociální pracovnice Bc. Hana Chlebcová tel.: +420 353 578 338, mobil +420 607 040 189 a Mgr. Olga Dacková, tel.: +420 353 578 328, mobil: +420 734 864 139, email: ds.socialni@seznam.cz, případně ředitelka zařízení nebo její zástupkyně.

 • Doporučujeme Vám si předem telefonicky domluvit návštěvu, tel. kontakt +420 353 578 338, mobil: +420 607 040 189 nebo +420 734 864 139
 • Vyplněnou žádost, včetně vyjádření Vašeho praktického lékaře (tiskopis pro lékaře je součástí žádosti), odešlete nebo osobně přineste zpět naší sociální pracovnici.
 • Vaše žádost bude posouzena z pohledu sociálního a zdravotního, kdy termín pro posouzení žádosti se odvíjí od provozních možností Domova - volná kapacita. Na vaše přání budete vyrozuměn, zda odpovídáte naší cílové skupině a budete zařazen do evidence zamítnutých žádostí z důvodu plné kapacity (dále jen evidence žádostí). 
 • Pokud budete zařazen do evidence žádostí, vyčkáte doby, než Vás oslovíme stran možného nástupu na základě vzájemné dohody a po uzavření "Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory", ve které bude stanoven i přesný datum nástupu.
 • Tuto smlouvu s Vámi uzavírá ředitelka zařízení, jako statutární zástupce organizace.
 • Pokud jste neměli možnost se s naším Domovem pro seniory seznámit ještě před podáním své žádosti, nabízíme Vám možnost návštěvy nyní. Rádi Vám i Vašim rodinným příslušníkům podáme potřebné informace o námi poskytovaných službách a životě v Domově s možností prohlídky celého objektu zařízení.

Vyhověno může být pouze žadatelům, kteří patří do skupiny klientů, pro které jsou naše služby zaměřeny, tzv. cílová skupina:

Senioři

Naše služba je určena dospělým osobám od 60 let a dále seniorům od 65 let věku.

Jedná se o osoby , které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pravidelné pomoci jiné fyzické osoby zejména v oblastech osobní hygieny, zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, samostatného pohybu, zajištění stravování, péče o domácnost, zajištění kontaktu se společenským prostředím, seberealizace, péče o zdraví a bezpečí, uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, kdy není možné péči zajistit jinak než pobytovou formou sociální služby.

Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí (od 60 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Domov může odmítnout uzavřít Smlouvu se zájemcem o službu pokud:

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá,
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby,
 • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí naší sociální služby
  1. zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  2. zájemce není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
  3. chování zájemce by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • zájemce, který žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže
 • sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Co je možné / vhodné si vzít s sebou do Domova?

 1. Po dohodě s vedením zařízení je možné vybavit si pokoj vlastním nábytkem v přiměřeném množství (nábytek by měl být čistý).
  Netýká se: kuchyňské linky, sporáku, lednice, pračky a lůžka (kuchyňská linka je u nás součástí vybavení každého pokoje / garsoniéry).
  Dále je možné mít na pokoji vlastní televizor, případně i drobné elektrospotřebiče, obraz, poličku, botník, květiny, ošacení v přiměřeném množství a další věci osobního charakteru, které potřebujete ke spokojenému životu.
  V případě, že nebudete mít své vlastní bytové vybavení, nebo jen částečné, můžeme Vám poskytnout k trvalému užívání nábytek Domova.
 2. Nezapomeňte na osobní doklady a další dokumenty, léky, zdravotní a kompenzační pomůcky.
 3. Domácí zvířátko: budete-li mít zájem si vzít s sebou do Domova domácí zvířátko, je třeba konzultovat tuto záležitost s vedením Domova. Každá žádost je posuzována individuálně dle druhu zvířátka a vhodnosti pobytu zvířátka vzhledem k ostatním klientům Domova (andulky, želvy, rybičky).
  Vždy je podmínkou Vaše schopnost se o zvířátko starat a v případě Vašeho nepříznivého zdravotního stavu mít zajištěnou osobu, která péči převezme.

Co si nebrat?

 1. Propan-butanové vařiče a věci, kde je nutná manipulace s otevřeným ohněm a zbraně.
 2. Zdravotně závadné věci, např. nábytek napadený plísněmi, červotočem, dřevomorkou atd.