Drobečková navigace

Úvod > GDPR

OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ DOMOVEM


Domov zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ)  jen v nezbytně nutné míře, jen ty OÚ, jež jsou nezbytné pro naplňování a dodržování povinností vyplývající pro Domov z právního pořádku ČR v kontextu s předmětem činnosti Domova. Domov zpracovává OÚ  vždy na základě jednoho ze 6 právních důvodů (titulů) daných Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním OÚ a o volném pohybu těchto údajů (dále jen Nařízení), přičemž v naprosté většině případů jde o zákonný titul = právní povinnost.

JEDNOTLIVÉ KATEGORIE SUBJEKTŮ OÚ, JEJICHŽ OÚ DOMOV ZPRACOVÁVÁ, s uvedením titulu zpracování, právním/i předpisy i konkrétními zpracovávanými OÚ:

 • OÚ uchazeče o zaměstnání - souhlas subjektu OÚ (jméno, příjmení, kontakt - telefon, email, předchozí zaměstnání/pracovní pozice - dle vůle uchazeče o zaměstnání). Formulář k udělení  souhlasu/odvolání souhlasu - viz níže.

 • OÚ zaměstnance - právní povinnost: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění soc. zabezpečení, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, zákon č. 48/1997 S., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon č. 182/2006 S., o úpadku a způsobech jeho řešení, zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, zákon č. 99/1963 S., občanský soudní řád, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyhl. č. 114/2002 Sb., o FKSP  (jméno, příjmení, předchozí/rodné příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, trvalé bydliště, telefon, státní příslušnost, vzdělání, předchozí zaměstnání/druh práce, zdravotní pojišťovna, invalidita, starobní důchod, ze zákonů nezbytné OÚ rodinných příslušníků - manžel/ka, děti - jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, trvalé bydliště). Titulem zpracování OÚ je právní povinnost, tudíž organizace = správce a zpracovatel OÚ nepotřebuje souhlas zaměstnance.

 • OÚ klienta (zájemce, čekatele = zájemce v pořadníku) - právní povinnost: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, vyhl. č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (vždy: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo,  bydliště - trvalé + skutečné,  číslo OP, úhrady/vratky - číslo účtu, zdravotní pojišťovna, výše důchodu, výše PnP, informace o úhradách, dieta, info o zdravotním stavu, info pro individuální poskytování sociální služby/individuální plánování - info týkající se biografie klienta (životní příběh),  někdy: pokud má klient soudem ustanoveného opatrovníka - viz níže + soudní rozhodnutí a údaje  ze soudního rozhodnutí vyplývající - zejména informace o rodinných vztazích, o sociální situaci, stavu soběstačnosti klienta, dále  informace o exekučních řízeních, pokud klient potřebuje v rámci jejich vyřizování pomoc,  někdy klient žádá uložení svého foto na OP)
  Titulem zpracování OÚ je právní povinnost, tudíž organizace = správce a zpracovatel OÚ nepotřebuje souhlas klienta (zájemce, čekatele = zájemce v pořadníku)

 • OÚ kontaktní osoby/náhradníka kontaktní osoby - zpracován balanční test - zpracování OÚ na základě zákonného titulu oprávněný zájem správce (jméno, přijmení, bydliště, emailová adresa, telefon).

 • OÚ osoby jednající za zájemce/žadatele = čekatele/klienta na základě plné moci (plná moc speciální/plná moc generální - právní povinnost: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, příp. na generální plné moci, s níž zmocněnec už přichází, i RČ)

 • OÚ opatrovníka klienta - právní povinnost: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (soudní rozhodnutí - jméno, příjmení, datum narození, bydliště)

 • OÚ dobrovolníka - právní  povinnost: zákon č. 198/2002 S., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (dobrovolník - jméno, příjmení, bydliště, telefon, zákonný zástupce dobrovolníka mladšího 18 let - totéž)

 • OÚ stážisty - smlouva se školským zařízením, se školící agenturou (jméno, přijmení, datum narození)

 • OÚ smluvního/obchodního partnera (pokud ve smlouvě OÚ - viz dále) - smlouva (u OSVČ se sídlo firmy může shodovat s adresou OSVĆ + zakládáme kopii ŽL)

 • OÚ jiné fyzické osoby Domov nezpracovává. 

 • OÚ klienta Domov telefonicky a emailem nesděluje. Je možné si pro tento případ s kontaktní osobou  pro telefonický kontakt domluvit heslo. Na podávání základních info jako např. info o hospitalizaci, obecně o stavu klienta, o úmrtí apod.  kontaktní osobě, s níž se navíc známe osobně,  se nic nemění, nelze nechat nejbližší osobu bez základních informací o jeho blízkém - našem klientovi. Pro osobu, která je se souhlasem klienta uvedena jako osoba s právem nahlížet do zdravotnické dokumentace, se rovněž nic nemění.
  Korespondenci se státními úřady jako je např. ČSSZ, ÚP, soudy, notáři, pošta  apod. s OÚ klienta odesíláme prostřednictvím datové schránky i za klienta.

 • OÚ zaměstnance Domov zásadně nesděluje vůbec, pouze na základě ofic. žádosti kompetentních institucí jako je např. PČR, soudy, exekuční úřady apod. Zprávy jsou Domovem odesílány datovou schránkou.

Všichni zaměstnanci i třetí osoby (dobrovolník, stážista) jsou poučeni o povinnosti mlčenlivosti, poučení stvrzují podpisem. O této povinnosti včetně jsou poučeni i další osoby, např. zaměstnanci externích dodavatelů (např. zaměstnanci dodavatelů oprav, výmalby apod.).

Domov OÚ klienta a zaměstnance předává v zákonem stanovených případech dalším subjektům jako je např. zdravotní pojišťovny, ČSSZ.

Domov ke zpracování OÚ klienta a zaměstnance používá speciální sw. programy  jako je Cygnus a další kancelářské sw.

Práva subjektu OÚ: subjekt OÚ má za podmínek uvedených v Nařízení  právo na přístup k těmto OÚ (tj. info o zpracování), právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování (tj. zdržení se jakéhokoliv zpracování mimo uchování údajů), právo na přenositelnost OÚ (tj. na vydání zpracovávaných údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu), právo na námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí.

Domov bez zbytečného odkladu, v každém případě do 1 měsíce od obdržení žádosti, informuje subjekt OÚ o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt OÚ má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem/stížností/dotazem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

https://www.uoou.cz

ID datové schránky: qkbaa2n

 

SOUHLAS: musí být svobodný a aktivní, konkrétní a jednoznačný, informovaný, ,,viditelný" a ,,odlišitelný" (pokud není na samostatném dokumentu, pak  graficky oddělený), snadno odvolatelný, oddělitelný (nesmí být spojován s jinými požadavky)

 

ODVOLÁNÍ SOUHLASU: souhlas může subjekt OÚ kdykoliv odvolat osobně  a to v případě uchazeče o zaměstnání u Ekonomky pí Schanilové, v případě kontaktní osoby/jeho náhradníka u SP pí Bc. Chlebcové, pí Šimečkové, DiS. - viz sekce kontakty. Odvolání souhlasu bude vyřízeno bezodkladně, nejpozději do 7 kalendářních dní.

 

SOUHLAS UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ  zde. ODVOLÁNÍ SOUHLASU UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ zde.